Vertrouwenspersonen en instanties

Op iedere locatie van RSG Simon Vestdijk is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. Voor klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht bij deze vertrouwenspersonen.

Aanspreekpunt en bemiddelen

De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers op het moment er ongewenst gedrag gesignaleerd wordt. Ook kunnen zij bemiddelen tussen leerlingen en medewerkers, wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid.

Behandelen met zorgvuldigheid

Alle vraagstukken die de vertrouwenspersonen voorgelegd krijgen, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. De informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. Voordat de vertrouwenspersonen informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties, moet de klager uitdrukkelijk toestemming geven. De volledige tekst van de klachtenregeling ligt ter inzage in de mediatheek en wordt u op aanvraag toegezonden. De klachtenregeling is HIER in te zien.

Vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersonen op de locaties van RSG Simon Vestdijk, hebben we ook een externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Alle zaken behandelt hij/zij strikt vertrouwelijk en hij/zij is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Gegevens vertrouwenspersonen intern

Locatie Franeker
Mevr. M. Reijmer (mreijmer@vestdijk.nl)

Locatie Harlingen
Mevr. C. Blok (cblok@vestdijk.nl)
Dhr. J. Bruinsma (jbruinsma@vestdijk.nl)

Gegevens vertrouwenspersoon extern

Dr. J.W. Huisman
Achlumerdijk 2a
8862 AJ  HARLINGEN
tel. (0517) 41 24 25
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Inspectie van onderwijs

Publieksinformatie Onderwijsinspectie Postbus 51
Internet: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Email: info@owinsp.nl
www.rijksoverheid.nl

Vertrouwensinspecteur

Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch en lichamelijk geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Algemene gedrags- en integriteitscode

In deze code wordt beschreven hoe we binnen de school willen handelen en met elkaar om willen gaan en waar we, als dat nodig is, naar kunnen verwijzen. De algemene gedrags- en integriteitscode is in te zien op de schoolgids onder ‘Protocollen en regelingen’.

Regeling melding misstand sector VO

De regeling is erop gericht om misstanden te voorkomen. De regeling biedt een heldere en veilige procedure zodat (te goeder trouw) bij de school afgegeven signalen over mogelijke misstanden op een adequate manier kunnen worden behandeld. De regeling is terug te vinden op onze website onder regelingen en protocollen.

GGD

Algemeen
088 – 22 99 444

GGD Team Jeugdgezondheid
Arts:
Mw. A. Kreuwel
tel. 088 – 22 99 476  
a.kreuwel@ggdfryslan.nl

Jeugdverpleegkundige:
Mw. S. Bruin
tel. 088 – 22 99 815
s.bruin@ggdfryslan.nl

Gebiedsteam Harlingen

Medewerker gebiedsteam
Mw. C. Adema
c.adema@gebiedsteamharlingen.nl

Medewerker gebiedsteam
Dhr. T. Dieleman
t.dieleman@gebiedsteamharlingen.nl

De Skûle Welzijn

info@deskule.nl
0517-393750

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

050-5997755
www.duo.nl