Medezeggenschapsraad

De school heeft een orgaan voor medezeggenschap in de vorm van een deelraad op zowel de locatie Harlingen als op de locatie Franeker. Tezamen vormen deze deelraden de MR. Daarnaast is er een ouderraad en een leerlingenraad die een klankbordfunctie hebben. De schoolleiding hecht aan een grote betrokkenheid van alle geledingen bij de beleidsvorming en bij de gang van zaken in de school. Zij stimuleren de deelname aan de medezeggenschap en bevorderen het goed functioneren daarvan.

Meer informatie deelraad Franeker
Meer informatie deelraad Harlingen