Kosten en diversen

Overzicht kosten

Hieronder staat een overzicht van kosten voor algemene diensten en voorzieningen én van kosten voor activiteiten in de verschillende leerjaren. De school stuurt een rekening waarop kan worden aangegeven voor welke kosten ouders (kunnen) betalen.

KlasItemKosten
Alle klassen Vrijwillige ouderbijdrage: algemene kosten voor proefwerkpapier, schoolpas, waardepapieren, ondersteuning presentaties, ongevallenverzekering€ 30,00
Aantal klassen iPad/laptop, verschillende regelingen Laptop en hoes (±)€ 545,00
Klassen Technasium Bijdrage excursies (±)€ 25,00
Klassen Atheneum WetenschapBijdrage excursies (±)€ 25,00
Klas 1 atheneumVakexcursie tekenen/handvaardigheid€ 10,00
Klas 1Excursies€ 30,00
Klas 1Schoolkamp locatie Franeker (±)€ 55,00
Klas 2Afscheidskamp locatie Harlingen (±) € 45,00
klas F3VitB/F3VitK/F4Z&W
/F4SDV Franeker

klas 3 D&P en 3M Harlingen

Thema activiteiten

Dagexcursie

€ 20,00

€ 25,00
Klas F3VitB/F3VitK/F3M Introductieweek€ 25,00
Klas 3 vmbo/mavo Harlingen en FranekerLondenreis€ 450,00*
Klas 3 vmbo/mavo Harlingen en FranekerArdennenreis€ 325,00*
Klas 3 havoDagexcursie (±)€ 30,00
Klas 3 atheneumUitwisseling Duitsland€ 200,00
Klas 3 atheneumUitwisseling Napels€ 300,00
Klas 3 atheneumWaterCampus Honours Programma, reis naar Roemenië. Facultatief voor beperkt aantal leerlingen € 150,00
Bovenbouw havo/atheneumReiskosten studiekeuze oriëntatie (±)€ 25,00
Klas bovenbouw havo/atheneum (muziek)Vakexcursie muziek Concertgebouw€ 40,00
Klas bovenbouw havo/atheneum (maatschappijleer)Vakexcursie maatschappijleer Provinciehuis (±)€ 15,00
Klas 4 havo/4 atheneumGrafische rekenmachine€ 85,00
Klas 4 havo/5 atheneumKunstdag tekenen/handvaardigheid (±)€ 20,00
Klas 4 mavoVakexcursie Duits (kerstmarkt)€ 20,00*
Klas 4 havo/5 atheneumArdennenreis€ 325,00*
Klas 4 havo/5 atheneumBerlijn/Londen of Parijsreis€ 450,00*
Klas 5 havo/6 atheneumKunstreis tekenen/handvaardigheid€ 150,00
ExamenklassenBezoek Walibi op de laatste schooldag€ 35,00

* De bedragen voor de meerdaagse excursies zijn indicatief en kunnen nog bijgesteld worden.

Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV)

De leerlingen van Sport, Dienstverlening en Veiligheid betalen een vrijwillige ouderbijdrage voor speciale kleding.

Boekenfonds

De school beheert een boekenfonds. De school ontvangt voor de aanschaf van leer- en werkboeken een vergoeding van het rijk. De boeken worden aan de leerling uitgeleend, blijven dus eigendom van de school en dienen aan het eind van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Sommige werkboeken blijven in het bezit van de leerling.

Atlas, woordenboeken talen

In de mavo, havo en atheneum moet elke leerling beschikken over (recente) woordenboeken. Voor de bovenbouw worden Van Dale handwoordenboeken geadviseerd. Voor het vak aardrijkskunde is het handig om thuis te kunnen beschikken over een atlas. De vaksectie aardrijkskunde zal u daar aan het begin van het schooljaar over adviseren. Voor leerlingen in het vmbo bb/kb is bovenstaande aanschaf van woordenboeken en atlas niet verplicht. In het geval dat ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen toch woordenboeken en een atlas aan willen schaffen: in het vmbo bb/kb wordt gewerkt met de Basis Bosatlas (jongste druk).

Printen en kopiëren

In elk gebouw staat een printer/copier. Printen: alle pc’s van het leerlingennetwerk in een bepaald gebouw versturen een printopdracht naar de printer/copier in dat gebouw. De kosten voor het printen van schoolwerk zijn voor rekening school.

Lockers

Er zijn in de gebouwen lockers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt voor het opbergen van boeken, (kostbare) bezittingen en kleding. De eerste klassen krijgen een locker toegewezen tenzij is aangegeven geen gebruik te willen maken van deze voorziening. Later ingestroomde leerlingen uit de bovenbouw kunnen voor een locker terecht bij het leerlingenbureau.

Gym T-shirt

Bij lichamelijke opvoeding is het dragen van een donkerblauw gym T-shirt verplicht. Alleen nieuwe leerlingen (klas 1 en later ingestroomd) ontvangen een gym T-shirt met logo van school. Indien u opnieuw een shirt nodig hebt, kan deze tegen betaling van € 12,50 aangeschaft worden bij de financiële administratie.

De vrijwillige ouderbijdrage m.b.t. het schoolfonds

De school vraagt de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage. Vanuit het schoolfonds worden extra voorzieningen en activiteiten gefinancierd die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald, maar die de school wel noodzakelijk vindt. Dit zijn de algemene kosten. Zo wordt een aantal zaken centraal ingekocht, zodat de kosten voor de leerlingen en hun ouders beperkt zijn. Voorbeelden hiervan zijn proefwerkpapier, waardedocumenten, collectieve ongevallenverzekering en kosten voor extra activiteiten zoals presentaties en dergelijke.

Voor de algemene kosten wordt € 30,- gerekend, een laag bedrag omdat de school ook een aantal kosten voor haar rekening neemt. Daarnaast zijn er kosten voor onder andere excursies. Onderaan deze pagina staat een totaaloverzicht per leerjaar.

Deelname/aanmelding

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Bij tussentijds vertrek van een leerling wordt er tot 1 oktober 70% van de bijdrage terugbetaald en van 1 oktober tot 1 januari 40%. Bij tussentijdse binnenkomst van een leerling wordt na 1 oktober 70% van de vrijwillige bijdrage gevraagd en na 1 januari 40%.

Digitale facturatie

Met ingang van 2016 verzend RSG Simon Vestdijk haar facturen digitaal. Dit houdt in, dat u, wanneer er een factuur voor u klaarstaat, een e-mail ontvangt. In deze e-mail staat een link. Via deze link komt u op de website en online bestel- en betaalomgeving van RSG Simon Vestdijk (WIS Collect). Na inloggen kunt u dan de gewenste betaalmogelijkheid selecteren. Bijvoorbeeld een directe online betaling via iDEAL of een overboeking.

Handleiding ouders WIS Collect

Kindpakketregeling

Het is niet voor iedere ouder even makkelijk om de kosten voor school, sport of culturele activiteit op te hoesten. Daar houdt de gemeente rekening mee. Dit wordt gedaan met het kindpakket. Het kindpakket Harlingen geeft kinderen binnen de gemeente de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen zelf de aanvraag doen via www.samenvoorallekinderen.nl.

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening worden gehouden met een aantal punten:

 • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hiervoor ontbreekt.
 • De ouder/verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
 • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
 • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
 • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
 • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

Stichting Leergeld

Schoolreisjes, sport, muzieklessen, steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan deze activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan deze middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale Stichting Leergeld indien zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden via info@leergeldleeuwarden.nl.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Regeling Leerlinggebonden Financiering

De ‘regeling leerlinggebonden financiering’ (LGF) biedt ouder(s)/verzorger(s) van gehandicapte leerlingen nu de mogelijkheid te kiezen voor regulier of voor speciaal voortgezet onderwijs. Leerlingen met een handicap kunnen soms op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs worden ingeschreven. Onder leerlingen met een handicap worden kinderen verstaan die:

 • slechthorend of doof zijn;
 • een spraak- of taalprobleem hebben;
 • zeer moeilijk leren;
 • zeer moeilijk opvoedbaar zijn.

Deze leerlingen hebben – nadat de handicap is vastgesteld door een onafhankelijke commissie – een ‘indicatie’ en een ‘rugzak’ met financiële middelen. De school helpt de ouder(s)/verzorger(s) bij de aanvraag van de leerlinggebonden financiering.