Klachtenbehandeling

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De school behandelt klachten volgens deze regeling die door de landelijke ouder-, leerlingen-, personeels- en besturenorganisatie is opgesteld. In de regeling staat aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Als dat, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep op bovengenoemde klachtenregeling worden gedaan.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: Onderwijsgeschillen

In het kader van de klachtenregeling heeft de school twee interne contactpersonen en twee externe vertrouwenspersonen.

Schoolveiligheid en klachtenregeling

In deze regeling zijn tevens de namen van de vertrouwenspersonen opgenomen.