Leerlingenzorg

Dyslexie

De dyslexiebegeleiding op onze school is gericht op een geïntegreerde aanpak: de dyslexiebegeleiding vindt zoveel mogelijk plaats binnen de lessen. De mentor/coach en de docenten kunnen voor advies en ondersteuning een beroep doen op de dyslexiecoördinator. Een leerling bij wie dyslexie is vastgesteld, krijgt een dyslexiepas. Hierop staan de faciliteiten waar de leerling gebruik van mag maken, zoals extra tijd voor toetsen en een mildere beoordeling van spellingfouten. De mentor/coach en de dyslexiecoördinator bepalen in samenspraak met de leerling de voorzieningen op de dyslexiepas. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar.

Het aanvragen van dyslexie-onderzoeken via school is beperkt tot leerlingen in de brugklas bij wie dyslexie vermoed wordt. De dyslexiecoördinator bekijkt of voor deze leerlingen een dyslexieonderzoek aangevraagd kan worden bij het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

De dyslexiecoördinator is W. van der Woude. Zij is maandag, dinsdagochtend (Franeker) en donderdag op school aanwezig. De dyslexiecoördinator maakt deel uit van het zorgteam. In het dyslexieprotocol staan alle afspraken over de dyslexiebegeleiding beschreven.

Zorgteam

Het interne zorgteam bestaat uit de IB-ers (interne begeleiders). Het zorgteam komt wekelijks bijeen om leerlingen met problemen te bespreken en passende begeleidingstrajecten op te zetten. In specifieke gevallen wordt de expertise van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en/of de GGD ingeschakeld of worden leerlingen multidisciplinair besproken in het ZAT.

Zorgadviesteam (ZAT)

Het zorgadviesteam is een multidisciplinair team. Dit team komt 6 à 7 keer per jaar bijeen. Hier komen de leerlingen aan de orde die extra ondersteuning nodig hebben en waarbij het noodzakelijk wordt gevonden om met elkaar van gedachten te wisselen over welke stappen daarin worden genomen.

Het team bestaat uit de leerplichtambtenaar, gebiedsteammedewerkers, GGD, wijkagent, VNN, interne begeleiders en de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband. De betrokken mentor/coach kan eventueel aanschuiven bij het overleg. De brede samenstelling van het team maakt het mogelijk de zorglijn vanaf het basisonderwijs te continueren. De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van de route naar het ZAT.

Gebiedsteam

Sinds 1-1-2015 is in elke gemeente het jeugdteam actief. De gebiedsteammedewerker is deel van het jeugdteam en heeft daardoor veel contacten met andere zorgverleners. De gebiedsteammedewerker is wekelijks op school en is er voor alle leerlingen van RSG Simon Vestdijk, die dit nodig hebben.

Je kunt in je leven soms situaties tegenkomen die lastig voor je zijn of waar je problemen door hebt of krijgt. Piekeren, hoofdpijn, concentratieverlies, onzekerheid, eenzaamheid of pestgedrag kunnen het gevolg zijn. De gebiedsteammedewerker kan luisteren, meedenken en hulp bieden.

Leerlingen kunnen vrijblijvend in gesprek gaan om hun vragen voor te leggen. Bijvoorbeeld vragen over relaties, scheiding, gezondheid, verdriet, middelengebruik, financiën, onzekerheid, pesten, weerbaarheid, etc.  Nadat het contact is gelegd, wat meestal via mentor/coach of intern begeleider gebeurt, nodigt de gebiedsteammedewerker de leerling uit voor een gesprek. Leerlingen kunnen daarna ook zelf contact opnemen via e-mail, sms of WhatsApp. Gesprekken kunnen op school plaatsvinden, maar ook elders in Harlingen, bijvoorbeeld in Het Vierkant.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar heeft behalve een rechtstreekse taak rond de leerplicht en schoolverzuim een belangrijke rol bij verwijzing naar en meldingen bij officiële instanties wanneer sprake is van langdurig geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Zij kan ook meedenken over een passende plek elders als Simon Vestdijk niet meer het onderwijs en de zorg kan bieden die nodig is. De leerplichtambtenaar houdt om de zes weken verzuimspreekuur op school, waarbij het doel is spijbelgedrag snel aan te pakken. In geval van structurele problematiek is het proces-verbaal een disciplinair middel.

Klik HIER voor het verzuimprotocol.

Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD)

Bij gezondheidsproblemen waardoor bijvoorbeeld veel geoorloofd verzuim optreedt, kan de leerling, eventueel vergezeld van hun ouder(s)/ verzorger(s) bij de schoolarts en/of schoolverpleegkundige terecht.

Klik HIER voor het protocol ziekteverzuim.