OVO Fryslân-Noord

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord bestaat uit de scholen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter.

Strategische Koers 2022 – 2026

Voor de komende vier jaar is een strategische koers vastgelegd voor OVO Fryslân – Noord (scholen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter). Deze is te bekijken via een interactieve pdf: Strategische Koers 2022 – 2026.

Daarnaast zijn er twee video’s gemaakt, een animatie die de strategische koers toelicht en een video waarin leerlingen vertellen over grensverleggend onderwijs. Beide kun je hieronder bekijken.

Koersplan 2022 – 2026 OVO Fryslân-Noord

Leerlingen over grensverleggend onderwijs

College van bestuur

De school is ondergebracht in de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord en bestaat uit OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter. De school heeft een college van bestuur, dat bestaat uit twee personen:

Voorzitter College van Bestuur: Folkert Bangma
Lid College van Bestuur: Hiltje Rookmaker

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag en heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht benoemt het college van bestuur en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd.

Raad van Toezicht OVO Fryslân Noord

Leden:

  • Dhr. H. Mulder (voorzitter)
  • Mw. A. Heitmeijer
  • Dhr. P. Jellema
  • Dhr. M. de Man
  • Mw. B. Kooistra-Akse

Directie

Voor de locatie Harlingen is mevrouw E. de Boer (interim-directeur) eindverantwoordelijk voor het totale onderwijs van de school.
Voor de locatie Franeker is de heer S. de Jong eindverantwoordelijk. Het gaat dan in de eerste plaats over de inhoud, de kwaliteit en de planning van het onderwijs.

Servicebureau

Het Servicebureau, waar alle ondersteunende diensten zich bevinden zoals financiën en p&o, wordt aangestuurd door het hoofd van het Servicebureau. Het College van Bestuur, het hoofd Servicebureau en de schooldirecteuren vormen samen het Centraal Managementteam (CMT).