Instroom en plaatsing

Plaatsing in de brugklas

In het schooljaar 2023-2024 worden ongeveer 175 leerlingen in de brugklas geplaatst, afkomstig van circa 25 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland. De leerlingen worden geplaatst op grond van de Friese Plaatsingswijzer en het advies dat de basisschool daaraan ontleent. De definitieve plaatsing wordt bepaald en vastgelegd door de plaatsingscommissie. De ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool ontvangen daarvan bericht. Gegevens die van belang zijn gedurende het verblijf op school worden per leerling door de mentor bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Ter bescherming van de privacy van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is het omgaan met deze gegevens aan strikte regels gebonden.

Plaatsing in hogere klassen

Instroom in hogere klassen is mogelijk mits leerlingen aan de instroomeisen voldoen, een  overgangsbewijs hebben en een positief advies van de toeleverende school. Voor meer informatie over de instroomeisen, klik HIER voor de PTA’s van Harlingen en HIER voor de PTA’s van Franeker.

Resultaten en eindrapport

De resultaten per leerjaar worden uitgedrukt in cijfers. Een eindcijfer ontstaat vanuit het samenstellen van scores op toetsingen (proefwerken, mondelinge- en schriftelijke overhoringen en toetsen, werkstukken etc.).

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Leerlingen ontvangen aan het einde van het schooljaar een eindrapport.

Op ieder moment zijn de cijfers te raadplegen in Magister. Gedurende het jaar worden ouders uitgenodigd voor een ouderavond waar zij met de docent de cijfers van hun kind kunt bespreken.

Toetsing

Proefwerken in de onderbouwklassen worden minimaal één week van tevoren opgegeven. Vanaf (de 2e helft van) klas 3 basis/kader/mavo/havo/atheneum is sprake van toets weken.

Ook in klas 1 en 2 wordt het cursusjaar afgesloten met een toetsweek.

Bevordering

De bevordering vindt plaats op basis van overgangsnormen per leerjaar.

Klik HIER voor de bevorderingsnormen van Harlingen.

Klik HIER voor de bevorderingsnormen van Franeker.

Doorstromen naar ander niveau

Soms blijkt dat het werkelijke niveau van een leerling niet aansluit bij het geadviseerde niveau van de basisschool. In zo’n situatie is het mogelijk om door te stromen naar een ander niveau binnen de huidige school of zelfs te wisselen van locatie.

Natuurlijk bespreken we de overstap tijdig en zorgvuldig met de betreffende leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Daarnaast zorgen we voor een goede begeleiding.

Dit proces vind vooral plaats in de onderbouw. Een belangrijk doel tijdens deze eerste 2 leerjaren is vaststellen in welke leerweg de leerling zijn schoolloopbaan na de eerste twee jaar gaat vervolgen. Aan het eind van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het vmbo, mavo, havo of atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling daartoe aanleiding geven, kan een leerling tussentijds veranderen van niveau. Dit kan ook vanuit de mavo van locatie Franeker naar de havo van locatie Harlingen zijn.

Hieronder een overzicht van het percentage leerlingen die zijn bevorderd/geslaagd per leerjaar en niveau. Het gaat hier om een overzicht van het schooljaar 2022-2023.