Onderwijstijd

De minister heeft bepaald dat de wettelijke minimumnorm voor het vmbo over 4 schooljaren 3700 klokuren is, voor de havo over 5 schooljaren 4700 uur en voor het vwo over 6 schooljaren.

Onder onderwijstijd worden niet alleen de ingeroosterde lessen gerekend, maar ook alle andere onderwijsactiviteiten die per klas of (cluster)groep onder begeleiding van docenten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de sportdagen, bezoeken aan musea en voorstellingen, allerlei vormen van stageactiviteiten inclusief de bedrijfsoriëntatie, de voorlichtingsactiviteiten voor profiel- en sectorkeuze, de vervolgopleidingen, de coachgesprekken en de (meerdaagse) excursies. Van de school wordt verwacht dat het onderwijs zodanig wordt ingericht en uitgevoerd dat de leerlingen zich de verplichte lesstof eigen kunnen maken.