Onderwijsaanbod

Tweejarige onderbouwperiode

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren in beide sectoren is in feite het vervolg op en de afronding van het basisonderwijs in de voorgaande acht jaar. De onderwijsdoelen sluiten aan bij de drie hoofdkenmerken van het totale voortgezet onderwijs:

  • een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming;
  • centraal stellen van een actieve, zo zelfstandig mogelijk lerende leerling;
  • het recht doen aan en het benutten van verschillen tussen leerlingen.

Daarbij spelen vaardigheid, zelfstandigheid, gedifferentieerd en samenhangend leren een belangrijke rol. In de eerste twee leerjaren krijgen leerlingen in grote lijnen hetzelfde brede aanbod, waarbij wel sprake is van differentiatie naar niveau. Wij kunnen leerlingen plaatsen van vmbo basis t/m atheneum niveau, waarbij het kan voor komen dat de leerling geplaatst wordt in een samengestelde klas.

De plaatsingscommissie plaatst leerlingen in de brugklas aan de hand het advies van de basisschool dat is gebaseerd op de Friese Plaatsingswijzer. Bij een dubbel advies plaatsen wij op het hoogste niveau. In deze plaatsingswijzer spelen de behaalde resultaten in groep 6, 7 en 8 van de betreffende leerling een belangrijke rol bij het bepalen van de plaatsing. Daarbij wordt met name gelet op de onderdelen begrijpend lezen en rekenen. Uitgebreide informatie over de Friese Plaatsingswijzer kunt u vinden op de website www.frieseplaatsingswijzer.nl.

Het doel van de eerste 2 leerjaren is vast te stellen in welke leerweg de leerling zijn schoolloopbaan na de eerste twee jaar gaat vervolgen. Aan het einde van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het vmbo, mavo, havo of atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling daartoe aanleiding geven, kan een leerling tussentijds veranderen van niveau.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben via een inlogcode van Magister inzicht in de cijferadministratie van hun kind. Zij worden ook op de hoogte gebracht van de studieresultaten. De leerlingen krijgen een eindrapport met een begeleidend schrijven.

In de eerste twee leerjaren van het vmbo basis en kader volgen leerlingen extra lessen in het Techlab, waar ze kennismaken met de nieuwste technologieën en technisch inzicht vergroten.

In klas 1 havo en atheneum wordt het extra vak O & O (Technasium) een half jaar aangeboden. Het andere half jaar worden algemene projecten (havo) of Wetenschapsoriëntatie/WON (atheneum) gegeven. Aan het einde van het 1e leerjaar maken de leerlingen een keuze voor O&O of WON (atheneum) of O&O of Projecten (havo). In de klassen worden de vakken van de basisvorming gegeven op het bijbehorende niveau.

Structuurschema

Fries

Het vak Fries staat in de eerste klassen één uur op het lesrooster. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Franeker en Harlingen.  Op de Franeker vestiging krijgen de leerlingen één uur per week Friese les. In Harlingen worden deze lessen verdeeld over 3 periodes. In elke periode komen andere klassen aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale lesmethode, Searje 36. Deze methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld en bestaat uit 36 lessen met afwisselend en levendig lesmateriaal. Vanaf klas 2 staat Fries niet meer op het lesrooster. Wel kan het vak terugkomen als onderdeel in het projectonderwijs in de onderbouw.

Vmbo en mavo

Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo kent drie leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en theoretische leerweg (tl). Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling die naar 3 vmbo bb of kb gaat een sector en een leerweg die het beste bij hem/haar past. Leerlingen die het diploma behalen in de basisberoepsgerichte leerweg hebben een mooie praktische aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 2). Met een kaderberoepsgericht diploma hebben leerlingen ook een goede praktische aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 3 en 4)

Mavo betekent middelbaar algemeen vormend onderwijs. Mavo is de naam die op Simon Vestdijk wordt gebruikt om de theoretische leerweg van het vmbo aan te duiden. Na de tweejarige brugperiode kunnen leerlingen doorstromen naar de bovenbouw van de mavo. Ze krijgen aan het einde van leerjaar twee de keuze de theoretische of gemengde leerweg te volgen. Daarnaast krijgen alle leerlingen in de bovenbouw een praktijkgericht vak en kunnen hierbij kiezen tussen dienstverlening & producten of technologie & innovatief vakmanschap.

In de derde klas krijgt de leerling te maken met zowel verplichte vakken als keuzevakken. De mavo zorgt voor een goede aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 4) en op de havo.

De verdeling in het vmbo van de sectoren en de leerwegen over de beide locaties is als volgt:

Havo/Atheneum

Een veel gebruikte naam voor het onderwijs in de bovenbouw van havo en atheneum is de tweede fase. De tweede fase kenmerkt zich doordat leerlingen steeds meer worden begeleid naar zelfstandigheid. Leerlingen werken vanuit een gekozen vakkenpakket passend binnen de vier profielen:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek.

De veranderende leerling, de eisen van de vervolgopleiding en bovenal de zich voortdurend ontwikkelende en andere eisen stellende maatschappij maken dat het accent van het onderwijs binnen de sector havo/atheneum wordt verbreed. Naast het verwerven en verwerken van kennis, zijn ook het aanleren van vaardigheden zoals zelfstandig leren, informatieverwerking, samenwerken, problemen oplossen en onderzoek doen van belang voor de verdere ontwikkeling van de leerling.

Atheneum wetenschap (WON)

In het atheneum volgen leerlingen het vak WON: Wetenschaps-oriëntatie Nederland. Leerlingen leren hier stapsgewijs hoe ze onderzoek kunnen doen. De mate van onderzoek doen wordt verder uitgebreid richting de bovenbouw zodat leerlingen na het behalen van het atheneumdiploma bij RSG Simon Vestdijk goed voorbereid zijn op een verdere studie aan de universiteit. Voor dat doel heeft onze school zich aangesloten bij de WON Akademie, een samenwerkingsverband van ongeveer 50 vwo-scholen in Nederland die werken aan de aansluiting tussen het vwo en het wetenschappelijk onderwijs. De WON Akademie heeft als doel leerlingen al tijdens hun vwo-opleiding middels ‘wetenschapsoriëntatie’ een gedegen, basale wetenschappelijke vorming te geven. Daarbij gaat het om de verwerving van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma), van belangrijke wetenschappelijke methoden/technieken en van de stappen die in de onderzoekspraktijk gezet worden. Veel aandacht is er daarbij voor de ontwikkeling van een wetenschappelijke attitude. Dit doen we door leerlingen te stimuleren de wereld tegemoet te treden met een open blik én met een kritische houding. Zie ook www.wonakademie.nl.

Technasium

Het Technasium bestaande uit het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) wordt aangeboden in onze havo- en atheneumafdeling.  

Alle leerlingen van havo en atheneum volgen in klas 1 een introductie (half jaar) op het Technasium en het vak O&O en kiezen vervolgens of ze met dit vak verder willen gaan. Er kan binnen havo en atheneum ook examen worden gedaan in O&O.   

In het Technasium werken leerlingen in groepsverband aan projectopdrachten die dicht bij de praktijk staan. De aansluiting met het bedrijfsleven en vervolgonderwijs vormt een belangrijke component binnen het Technasium. Bij het uitvoeren van de opdrachten passen leerlingen theorie toe en ontwikkelen zij vaardigheden die gevraagd worden in de beroepspraktijk of vervolgopleiding. Op deze manier worden ‘denken en doen’ aan elkaar gekoppeld. De school heeft hiervoor een moderne Technasiumwerkplaats ingericht. 

Zie voor meer informatie: www.technasium.nl