Leerlingbegeleiding

Contact ouder(s)/verzorger(s)

Het is in het belang van de leerling dat een goed contact wordt opgebouwd tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de school. Hoe meer men op de hoogte is van elkaars zaken, hoe beter het leerproces voor de leerling verloopt. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers. Gedurende het schooljaar kan met de vakdocenten worden gesproken over de resultaten bij de diverse vakken. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende ouderavonden zoals een mentorouderavond, brugklasouderavond, voorlichting over de profielkeuze,  etc. Tussentijds contact met docenten of de mentor is altijd mogelijk.

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden op onze school

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek elders, als de begeleidingsbehoefte van het kind niet aansluit op onze begeleidingsmogelijkheden. Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent dus niet dat leerlingen automatisch toegang krijgen tot onze school.

Een school voor voortgezet onderwijs mag kinderen weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Klik HIER voor het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.

De volgende medewerkers zijn bij de leerlingenbegeleiding betrokken:

Docent

De leerlingen worden natuurlijk ook begeleid door de docenten van de verschillende vakken, deze docenten beoordelen of leerlingen:

  1. zich op hun plaats voelen en met plezier naar school gaan
  2. hun best doen

Wanneer de resultaten achterblijven bij de verwachtingen, nemen docenten contact op met de mentor.

Mentor

Iedere klas (groep) heeft een mentor. Dat is een docent die, naast het vak dat hij/zij geeft, de betreffende klas begeleidt, het wel en wee van de leerlingen in de gaten houdt en probeert hulp te bieden wanneer er problemen zijn. Voor ouder(s)/verzorger(s) is hij/zij de eerste contactpersoon. In de meeste leerjaren worden ook mentorlessen gegeven. Daarnaast gaat de brugklasmentor indien gewenst op huisbezoek. In de bovenbouw havo en atheneum begeleiden mentoren individuele leerlingen in plaats van klassen, omdat het klassenverband hier beperkt aanwezig is.

Teamleider

De teamleider maakt deel uit van de schoolleiding. In samenwerking met de mentoren en de vakdocenten in het team zorgt de teamleider ervoor dat alles in de verschillende leerjaren zo goed mogelijk verloopt en geregeld is (o.a. plaatsing van leerlingen, doorstroming naar hogere leerjaren etc.).

Decaan

De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en de keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. De decaan werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden bij dit keuzeprogramma betrokken. De namen en hun gegevens treft u aan in het ‘Overzicht  Personeelsleden’ in de bijlage.

Interne begeleiders (IB-ers)

De geïntegreerde interne begeleiding houdt zich bezig met het regelen van de juiste zorg en begeleiding voor die leerlingen die dat nodig hebben. Waar nodig neemt de mentor contact op met een interne begeleider. Wat die begeleider gaat doen is afhankelijk van het probleem. In bepaalde gevallen start een individueel traject met gesprekken. In andere gevallen kan de oplossing worden gezocht in sociaal-vaardigheidstraining, faalangst-reductietraining, powerclinic, dyslexieondersteuning, individueel maatwerkprogramma, examenvreestraining, Zelf aan het Stuur, jongens- en meidencoaching, leren Leren en plannen/organiseren. Als de problematiek zich buiten de school afspeelt, kan verwezen worden naar het gebiedsteam.

Contactgegevens IB-ers:
Mw. M. Hanson – vmbo bk (1-4), onderbouw (1-2) atheneum en klas 2 havo: mhanson@vestdijk.nl
Mw. S. Gerritzen – mavo en klas 1 havo: sgerritzen@vestdijk.nl
Mw. K. Nijhof – bovenbouw havo (3-5) en atheneum (3-6): knijhof@vestdijk.nl

Begeleidingsmogelijkheden binnen de school

Onze school heeft een goed georganiseerd systeem van leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg dat voor de meeste leerlingen voldoende is tijdens de periode dat ze bij ons op school zitten.

Leerlingen hebben vanaf het moment dat ze bij ons binnenstappen tot het moment dat ze de school verlaten regelmatig contact met mensen die zich bezighouden met het begeleiden van leerlingen. Omdat de school het belangrijk vindt dat elke leerling met meer of mindere zorg tot zijn recht komt, beschikt elke bouw (van vmbo tot t/m atheneum) over een intern begeleider.  Bij plaatsing van de nieuwe brugklasleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt gekeken naar de bevindingen van de basisschool en opmerkingen van ouder(s)/ verzorger(s). Doorgaans gaat de intern begeleider naar de basisschool voor een warme overdracht en/of wordt door de plaatsingscommissie advies aan de basisschool gevraagd.

Uitzonderlijk talent

In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) kan worden gekeken of en hoe er voor een leerling met een uitzonderlijk talent van het standaard lesprogramma kan worden afgeweken.