Regels en afspraken

De school heeft regels waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd van iedereen die bij de school betrokken is. De school kent een integriteitscode, een leerlingenstatuut en een aantal protocollen zoaks een pestprotocol. De protocollen en reglementen zijn HIER terug te vinden.

Hieronder zetten we de belangrijkste regels en afspraken op een rij die in de school gelden:

  1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging.
  2. We behandelen elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden: vriendelijk en met respect. We pesten niet!
  3. We houden ons aan het lesrooster en zijn op tijd in de les.
  4. We hebben alle materialen bij ons zoals boeken, schriften, pennen, iPad/laptop etc. die nodig zijn in een les.
  5. Gebruik van devices is alleen toegestaan in openbare ruimtes zoals gangen, kantines en schoolplein. Gebruik in de les wordt bepaald door de docent.
  6. We maken en verspreiden alleen privéinformatie zoals geluids- en beeldmateriaal met toestemming van degene over wie het gaat.
  7. We zijn een gezonde school en nemen maatregelen tegen gebruik en het in bezit hebben van alcohol en drugs.
  8. Eten en drinken doen we in de kantine of buiten.
  9. We houden de school en zijn omgeving netjes en deponeren ons afval in de prullenbakken.

We houden ons aan afspraken en we spreken elkaar erop aan als die niet worden nagekomen zowel binnen als in de omgeving van de school.