Dagelijkse gang van zaken

Activiteiten naast de lessen

Onze school hecht veel belang aan activiteiten die een goede sfeer en welbevinden bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kennismakingsdagen;
  • Buitenschoolse activiteiten: excursies, schoolreizen, voorstellingen, schoolfeesten etc.;
  • Vak excursies, van o.a. van Engels, economie, tekenen, handvaardigheid en biologie;
  • Sporttoernooien;
  • Schoolvoorstellingen, zoals concerten, cabaret en toneel;

Telefoongebruik op school (geldt voor locatie Franeker)

Telefoons horen tijdens lestijden in de kluisjes opgeborgen te worden. Ingeval van horen of zien van een telefoon, tijdens een les, dan wordt de telefoon ingenomen. De telefoon kan worden opgehaald om 16.20 uur (vrijdags om 13.20 uur) bij de balie.

Vape/e-sigaretten (geldt voor locatie Franeker)

Het is wettelijk verboden om in- en om de school te roken! Ook het roken van Vape en E-sigaretten (en dergelijke) valt onder dat verbod. Zien we toch dat leerlingen dit roken dan worden de Vape en E-sigaretten (en dergelijke) ingenomen en vernietigd!

Advendo

De leerlingenvereniging ‘Advendo’ organiseert verschillende activiteiten en feesten gedurende het schooljaar.

Onderwijstijd

De minister heeft bepaald dat de wettelijke minimumnorm voor het vmbo over 4 schooljaren 3700 klokuren is, voor de havo over 5 schooljaren 4700 uur en voor het vwo over 6 schooljaren 5700.  Onder onderwijstijd worden niet alleen de ingeroosterde lessen gerekend, maar ook alle andere onderwijsactiviteiten die per klas of (cluster)groep onder begeleiding van docenten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de sportdagen, bezoeken aan musea en voorstellingen, allerlei vormen van stageactiviteiten inclusief de bedrijfsoriëntatie, de voorlichtingsactiviteiten voor profiel- en sectorkeuze, de vervolgopleidingen, de coachgesprekken en de (meerdaagse) excursies. Van de school wordt verwacht dat het onderwijs zodanig wordt ingericht en uitgevoerd dat de leerlingen zich de verplichte lesstof eigen kunnen maken.

Lesuitval- en opvang

Lesuitval proberen we in de onderbouw zoveel mogelijk op te vangen door alle docenten een aantal invallessen toe te kennen. Mocht er toch een les uitvallen dan hebben de leerlingen de mogelijkheid in de kantine, de mediatheek en een aantal andere plekken in de school huiswerk te maken. Docenten die van tevoren weten dat zij afwezig zijn, geven hun klassen werk op, zodat er met of zonder toezicht doorgewerkt kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de ELO. In de bovenbouw werken leerlingen met studiewijzers, zodat zij verder kunnen werken als een docent afwezig is. Hiervoor is een aantal studieruimtes in de school aanwezig.

Op de locatie Franeker komt lesuitval heel weinig voor omdat het een kleine overzichtelijke locatie is, waar organisatorisch veel mogelijk is in de planning en opvang van lessen.

Printen en kopiëren

In elk gebouw staat een printer/copier.  Printen: alle pc’s van het leerlingennetwerk in een bepaald gebouw versturen een printopdracht naar de printer/copier in dat gebouw. De kosten voor het uitprinten van schoolwerk zijn voor rekening school.

Lockers

Er zijn in de gebouwen lockers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt voor het opbergen van boeken, (kostbare) bezittingen en kleding. De eerste klassen krijgen een locker toegewezen tenzij is aangegeven geen gebruik te willen maken van deze voorziening. Later ingestroomde leerlingen uit de bovenbouw kunnen voor een locker terecht bij het leerlingenbureau\administratie. De kluisjes en sleutels zijn en blijven in het bezit van de school. Wij behouden het recht om kluisjes op inhoud te controleren.

Gym T-shirt

Bij lichamelijke opvoeding is het dragen van een donkerblauw gym T-shirt verplicht, voor locatie Franeker geldt een wit gym T-shirt. Alleen nieuwe leerlingen (klas 1 en later ingestroomd) ontvangen een gym T-shirt met logo van school. Indien u opnieuw een shirt nodig heeft, kan deze tegen betaling aangeschaft worden bij de financiële administratie.

Leermiddelen

De schoolboeken worden aan de leerlingen uitgeleend door Osinga & De Jong. De boeken blijven eigendom van Osinga & De Jong en dienen aan het einde van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Voor het gebruik van de iPad/laptop wordt een aparte regeling met ouders getroffen.

Atlas, woordenboeken talen

In de mavo, havo en atheneum moet elke leerling beschikken over (recente) woordenboeken. Voor de bovenbouw worden Van Dale handwoordenboeken geadviseerd. Voor het vak aardrijkskunde is het handig om thuis te kunnen beschikken over een atlas. De vaksectie aardrijkskunde zal u daar aan het begin van het schooljaar over adviseren. Voor leerlingen in het vmbo bb/kb is bovenstaande aanschaf van woordenboeken en atlas niet verplicht. In het geval dat ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen toch woordenboeken en een atlas aan willen schaffen: in het vmbo bb/kb wordt gewerkt met de Basis Bosatlas (jongste druk).